مناقصات ومزایده ها

مناقصه ي رنگ آميزي نماي سوله انبار فني شركت بتاء به فايل پيوست موجود در ضميمه مراجعه و آن را دانلود نماييد 
اسناد مناقصه ساخت هاپر (قيف تخليه بار فله) به فايل پيوست موجود در ضميمه مراجعه و آن را دانلود نماييد.
فراخوان شرکت در مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری بتـاء، در نظر دارد انجام خدمات ایاب و ذهاب پرسنل خود واقع در مجتمع بندری شهید رجایی به شهرستان بندرعباس و بالعکس را از طریق مناقصه به پیـمانکار واجد شـرایط واگـذار نماید .  
اسناد مزایده اقلام ضایعاتی شرکت بتاء به فايل پيوست موجود در ضميمه مراجعه و آن را دانلود نماييد .      
اسناد مناقصه البسه فرم اداری (مردانه) شرکت بتاء به فايل پيوست موجود در ضميمه مراجعه و آن را دانلود نماييد .    
فراخوان شرکت در مناقصه عمومی دو مرحله ای مجتمع بندري شهيد رجايي، ساختمان اداری شرکت بکت، طبقه همکف، امور حقوقی و قراردادهاتلفن: ۰۷۶۳۳۵۲۴۷۲۰داخلی ۱۱۷موبایل: ۰۹۱۲۷۱۵۹۸۹۵

Address of offices

Tehran Office: No. 72, Second Floor, Opposite Esfarayen Alley, Alvand St., Argentina Square

Phone: +98-2188643345-6

Fax:+98-2188643344

Postal code: 1516844711

Email address: info@betaco.org

 

Hormozgan Office: Shahid Rajaei Complex, Bandar Abbas Aria Building, Hormozgan Region Office

Phone: +98-7633524720

Fax: +98-7633524718

Postal Code: 7917183797

 

Template Design:Dima Group