THC كانتينراستاندارد

ماهیت سال 98 سال 99
20 فوت 40فوت 20 فوت 40فوت
واردات و ترانزیت داخلی  177 266 177 266
صادرات 132/75 199/5 132/75 199/5
ترانزیت خارجی  129/21 162/26 129/21 162/26
ترانشیپ(پر) 26/55 39/9 44/25 66/5
ترانشیپ(خالی) 25/22 34/85 33/95 46/55

 

 

 THC كانتينر غير استاندارد

ماهیت سال 98 سال 99
20 فوت 40فوت 20 فوت 40فوت
واردات و ترانزیت داخلی  212/4 319/2 212/4 319/2
صادرات 159/3 239/4 159/3 239/4
ترانزیت خارجی  155/052 194/712 155/052 194/712
ترانشیپ(پر) 31/86 47/88 53/1 79/8
ترانشیپ(خالی) 30/264 41/82 40/74 55/86

 

 

THC کانتینر آتش زا

ماهیت سال 98 سال 99  
20 فوت 40فوت 20 فوت 40فوت
واردات و ترانزیت داخلی  265/5 399 265/5 399
صادرات 199/125 299/25 199/125 299/25
ترانزیت خارجی  193/815 243/39 193/815 243/39
ترانشیپ(پر) 31/86 47/88 40/74 55/85

 

  •  تعرفه THC  کانتینرهای خارج از اندازه (  Out of Gage) معادل 120 % تعرفهTHC  کانتینر های معمولی  می باشد.
  • تعرفه THC  کانتینرهایی که در ترمینالهای غیر کانتینری بنادر شهیدرجایی و امام خمینی (ره) با استفاده از تجهیزات بندر تخلیه و بارگیری شوند به میزان ١٢٠ %  جدول فوق می باشد.
  • تعرفه THC کانتینرهایی که در ترمینالهای غیر کانتینری بنادر شهیدرجایی و امام خمینی (ره) با استفاده از تجهیزات کشتی تخلیه و بارگیری شوند به میزان ٧٠ %  جدول فوق می باشد.

 

 

 

آدرس دفاتر

دفتر تهران: ميدان آرژانتين، خیابان الوند، روبروي كوچه اسفراين، پلاك 72، طبقه دوم
تلفن: 02188643345-02188643346
فکس: 02188643344
کدپستی: 1516844711
آدرس ايميل : info@betaco.org

دفتر بندرعباس: مجتمع شهید رجایی، ساختمان بندرعباس آریا، دفتر ناحیه هرمزگان
تلفن: 07633524720
فکس:07633524718
كدپستي: 7917183797
 
 
 

Template Design:Dima Group